PST-PET Call Letter has been Uploaded...

APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (Karnataka State Industrial Security Force) (MEN, WOMEN & TRANSGENDER) INCLUDING INSERVICE OF RESIDUAL– 2021-22

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÉÊUÁjPÁ ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ) (¥ÀÄgÀĵÀ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ) ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ¤gÀvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ («ÄPÀÄ̽zÀ) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð – 2021-22
(ISO: 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ)
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.18/£ÉêÀÄPÁw-2/2021-22
Notification No.18 /Recruitment-2/2021-22
(¥ÀÄgÀĵÀ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ)
For Male, Female & Transgender
Total No of Vacancy:63
DateNews & Events
  • Jun
  • 20
  • 2022

  PST-PET Call Letter has been Uploaded...

  Sl.NO
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
  DESCRIPTION
  «ªÀgÀ
  DATE
  ¢£ÁAPÀ
  01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  10/02/2022
  02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  03/03/2022
  03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  05/03/2022
   

  • n¥ÀàtÂ:
  • ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄgÀĵÀ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ J¯Áè zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼Á vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

  PST_ &_ET WRITTEN EXAMINATION
  POST
  ºÀÄzÉÝ
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  MINIMUM AGE
  PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  MAXIMUM AGE
  UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE
  ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  SI(KSISF) FOR DIRECT CANDIDATE
  SUBMIT

  CLEAR
  GM 21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  26 YEARS /
  26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 03.03.1996 AND 03.03.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  28 YEARS /
  28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 03.03.1994 AND 03.03.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  FOR INSERVICE CANDIDATE
  GM - /
  35 YEARS /
  35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 03.03.1987 AND 03.03.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  - /
  40YEARS /
  40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 03.03.1982 AND 03.03.2001 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 03/03/2022 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

  SI(KSISF)
  Sl.NO /
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  PAYABLE FEE AMOUNT
  ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
  01 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) ` 500
  02 SC , ST, CAT-01 ` 250
  1.SI(KSISF) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT Click here to Download
  «zÁåºÀðvÉÉ:

  AiÀÄÄ.f.¹. EAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 03.03.2022PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¤ÃrzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:03.03.2022gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).


  ¸¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 81 ¸ÉêÀ£É 2017, ¢£ÁAPÀ: 27.02.2018 gÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀzÀ« «zÁåºÀðvÉAiÀÄ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£ÀAvÉ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  1. (i)  AiÀÄÄf¹¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀjUÀtÂvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, SÁ¸ÀV/rêÀiïØ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀgÁdåzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀzÀ«UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀzÀ«AiÀÄ vÀvÀìªÀiÁ£ÀzÀ (Equivalence of Degree) §UÉÎ ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ, DAiÀiÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ GzÉÆåÃUÀ ¤ÃqÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  2. (ii)   CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ ²PÀëëtzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀ«UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ, ¤AiÀĪÀĨÁ»gÀªÁV PÉ®ªÀÅ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.f.¹.AiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É E®èzÉ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ ²PÀëëtzÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ ²PÀëëtzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀ vÁAwæPÀ ¥ÀzÀ«UÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀAw®è.
  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET
  Candidate only
  HEIGHT 170 Cms for Men And TransGender Male
  CHEST 86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms)
  ENDURANCE TEST
  FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  SI(KSISF) 1600 Mtrs Run 6:30 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
  3.80Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  1.20Mtrs (In 3 chances only)
  Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 158 Cms For Women And TransGender Women
  168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
  CHEST
  (For Men Only)
  86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
  WEIGHT
  (For Women only)
  45 Kgs
  ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  SI(KSISF)
  400 Mtrs Run
   
  2 Minutes
  (Inservice Women)
  2 Min 30 Seconds
  Long Jump
  Or
  High Jump
   
  (Direct Exservicemen)
  2.50 Mtrs (In 3 chances only)
  (Inservice Male)
  3.20 Meters (In 3 chances only)
  (Inservice Women)
  2 Meters (In 3 chances only)
  Or
  (Direct Exservicemen)
  0.90 Mtrs (In 3 chances only)
  (Inservice Male)
  1 meter (In 3 chances only)
  (Inservice Women)
  0.80 Meters (In 3 chances only)

  Shotput ( 4 Kg)

  (Direct Exservicemen)
  3.75 Mtrs (In 3 chances only)
  Shotput ( 7.26 Kg)

  (Inservice Male)
  4.50 Meters (In 3 chances only)
  Shotput ( 4 Kg)

  (Inservice Women)
  3.5 meter (In 3 chances only)
  • ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹gÀĪÀAvÀÀÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • • vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
  • • D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) 080-22943346 C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÀÆ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ JzÀÄgÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.
  • vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ:
  • ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À§°ÃPÀgÀt ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ ªÀåQÛUÀ¼À (gÀPÀëuÁ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2020 gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
  • J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • ©) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ, ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
  • ¹) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
  • r) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À§°ÃPÀgÀt ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ ªÀåQÛUÀ¼À (gÀPÀëuÁ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2020 gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
  Sl No Post NKK NON KK & KK Region Reserved Posts  
        Direct Direct Direct Ex-servicemen In-service
        MEN WOMEN Transgender MEN MEN & WOMEN TOTAL
  01 SI(KSISF) NKK 35 12 02 05 07+2 63

  VACANCY


  Classification
  NOTE / n¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the candidates who will be qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.